Privacy


AVG

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Doel is dat uw persoonlijke gegevens en uw privacy nog beter beschermd worden.

Bij het aangaan en volgen van training of therapie is het belangrijk dat uw privacy wordt gewaarborgd.
Hier zijn richtlijnen voor opgesteld waar ik me als trainer/therapeut aan houd.

ALGEMENE VOORWAARDEN AIKICONTACT: kun je hier downloaden.

 


GEGEVENS VIA MIJN WEBSITE

Ik ga zorgvuldig om met de informatie die ik via het contact- of aanmeldformulier op mijn website ontvang en geef daarvan niets door aan andere partijen.
De gegevens die ik van u ontvang ten behoeve van aanmelding voor mijn nieuwsbrief gebruik ik uitsluitend voor dit doel.

 

PRIVACYVERKLARING

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende trainer, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen vanuit de voorafgaande intake en eventuele aansluitende gesprekken of e-mailuitwisselingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, alleen na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende trainer heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de training is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum/data van de behandeling, traject of training
 • een korte omschrijving van de behandeling, traject of training
 • de kosten van de behandeling, traject of training